Edward and Nancy Reddin Kienholz, 1980


   
© copyright pbg 05